Вимоги

ДЛЯ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ необхідно надіслати до 15.02.2019р. на електронну адресу krconfer17@gmail.com:
1.  Заявку (додаток 1).
2. Тези доповіді, оформлені відповідно до вимог (додаток 2) та перевірені на академічний плагіат за допомогою програми «AntiPlagiarism.NET» з показником унікальності тексту від 70%.
3. Скан-копію квитанції про сплату з  вказаним ПІП платника.

Організаційний внесок – 150 грн, що включає публікацію тез (2 сторінки) та збірник матеріалів конференції.
Проживання та харчування – за власний рахунок.


Реквізити для оплати: картка ПриватБанку  5168 7573 7967 2993, 
отримувач: Грабовська Ірина Болеславівна,
призначення платежу: для друку тез доповідей конференції.
Обов’язково вказувати ПІП платника, комісія за рахунок відправника.
Додаток 1

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Модернізація змісту освіти в контексті полікультурного середовища
 та реалізації ідей Нової української школи»

Прізвище, ім’я та по батькові__________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада_________________________________
Організація (установа), заклад_________________________________________
Тел.:________________________________________________________________
Е-mail ______________________________________________________________
Планую (потрібне підкреслити): виступити з доповіддю;
                                                           взяти участь як слухач;
                                                           тільки опублікувати матеріали.
Назва доповіді:______________________________________________________
____________________________________________________________________
Напрям роботи конференції: ____________________________________________

Потрібні технічні засоби:
-                     мультимедійний проектор;
-                     комп’ютер;
-                     інше__________________________________________________________

Необхідність поселення (потрібне підкреслити):              так ,   ні.     Вимоги до оформлення тез доповідей

Обсяг тез – до 2-х сторінок формату А4 анотацією до 5 рядків англійською мовою), набраних в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині, усі поля 20 мм.
НАЗВА ТЕЗ друкується великими напівжирними літерами по центру;
нижче, через один інтервал, у верхньому куті, праворуч  – прізвище ініціали автора (співавтора), нижче назва установи (організації), шрифт напівжирний;
нижче, через один інтервал, анотація (до 5 рядків) англійською мовою;
текст тез: кегль 12, міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині;
нижче, через 1 інтервал, ЛІТЕРАТУРА великими напівжирними літерами по центру;
перелік використаної літератури (23 джерела) наводиться згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015, вирівнювання по ширині;

Увага! Тези мають бути перевірені автором на академічний плагіат за допомогою програми «AntiPlagiarism.NET» з рекомендованим показником унікальності тексту від 70%.
Скановані тези до друку не допускаються.
Приклади оформлення тез в блозі конференції: https://krmnpk.blogspot.com

Зразок оформлення тез доповідей

НАЗВА ТЕЗ

Прізвище, ініціали
Назва організації

Анотація англійською мовою до 5 рядків.
Текст тез, викладений згідно з вимогами (шрифт Тіmes New Roman, шрифт 12, міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см, вирівнювання – по ширині).

ЛІТЕРАТУРА
Перелік використаних джерел (згідно з ДСТУ 8302:2015).

Немає коментарів:

Дописати коментар